Sportovní hala V Aleji

Sportovní hala se nachází na adrese Komenského 2162, Lysá nad Labem.

Vstup do objektu se nachází v 1. patře budovy, od sportovního areálu s atletickým oválem.

Sportovní hala se nachází na adrese Komenského 2162, Lysá nad Labem, nedaleko Základní školy J. A. Komenského a v těsné blízkosti sportovního areálu V Aleji.

Objekt sportovní haly je dvoupodlažní. Hlavní vstup do objektu není vstupem od parkoviště. VSTUP DO OBJEKTU SE NACHÁZÍ V PRVNÍM PATŘE BUDOVY, od sportovního areálu s atletickým oválem.

V přízemí objektu haly se nachází:

  • hala s palubovkou o ploše 40 x 20 metrů, kterou lze užívat jako celek anebo polovinu plochy o velikosti 20 x 15 metrů
  • sál s PVC o ploše 15 x 8 metrů
  • šatny se sprchami a toaletami pro sportovce
  • místnost se zázemím pro masérské služby či jiné podobné služby
  • zázemí pro správce.

V 1. patře objektu haly se nachází:

  • vrátnice
  • prostor s barem
  • ochoz pro diváky sledující dění v hale
  • konferenční sál o ploše 5,5 x 6,9 m, který lze využít také jako zázemí pro rozhodčí či pořadatele při sportovních a jiných akcí
  • toalety pro veřejnost
  • kancelář ředitele SVČ a zázemí pro pedagogy volného času.

V objektu je k dispozici výtah. Hala je tak bezbariérová, přičemž vstup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je od parkoviště z přízemí, kde se nachází zvonek na správce objektu.

Sporty:

 • v hale s palubovkou
  • florbal
  • basketbal
  • házená
  • volejbal
  • atletika
  • a další sporty, které mohou využít lajnování na palubovce (např. badminton, nohejbal apod.)
 • v sále
  • atletika
  • aerobic
  • kondiční cvičení
  • tanec.

Článek 1
Závazný provozní řád a podmínky užívání SPORTOVNÍ HALY V ALEJI

 1. Město Lysá nad Labem je vlastníkem Sportovní Haly V Aleji na adrese Komenského 2162, 282 22 Lysá nad Labem (dále jen „Hala“).
 2. Správou Haly je pověřeno Středisko volného času Lysá nad Labem, p.o. (dále jen „správce“). Pro její účelné využívání vydává správce tento závazný předpis: „Provozní řád Haly„. Za správce jedná ve všech věcech týkajících se správy Haly manažer Haly nebo jím pověřený pracovník správce.
 3. Tento Provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců Haly, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem k pracovnímu postihu (u zaměstnanců Haly) či zákazu vstupu (u ostatních osob).
 4. Vstup do Haly a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto Provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny správce a zástupců vlastníka. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně jejich zákonní zástupci případně odpovědný vyučující, trenér či cvičitel.

Článek 2
Specifikace sportovní Haly

Prostor Haly tvoří: vrátnice, šatny se sprchami, toalety, hrací plocha, zrcadlový sál, tribuna, ošetřovna, bufet s přilehlým zázemím, provozně technické a sociální prostory, dvě nářaďovny. Podrobná specifikace je dána technickou dokumentací uloženou v kanceláři správce. V Hale je zabudován kamerový a bezpečnostní systém.

Článek 3
Všeobecná pravidla užívání prostor sportovní Haly

 1. Časové využívání prostor Haly fyzickými osobami, sportovními kluby, spolky, správcem a dalšími právnickými osobami je dáno rozvrhem v rezervačním systému, který bude v pravidelných intervalech aktualizován.
 2. Krátkodobé požadavky na dlouhodobé užívání prostor Haly se uplatňují v rezervačním systému na webových stránkách Haly. Požadavky na dlouhodobé užívání prostor Haly se uplatňují výhradně u ředitele správce.
 3. Smluvní dlouhodobí uživatelé Haly se prokazují dohodnutým způsobem.
 4. Ostatní samostatné osoby mohou vstoupit do prostor Haly pouze na základě ohlášení u správce.
 5. Do Haly je zákaz vstupu psů a jiných zvířat.
 6. Do Haly je zákaz vstupu na kolečkových bruslích, s koloběžkou a s jízdními koly. Stojany pro kola a koloběžku jsou k dispozici výhradně pro návštěvníky Haly před hlavním vchodem. Jiné umístění kol a koloběžek není dovoleno. Vlastník Haly ani správce neodpovídá za případné ztráty a poškození jízdních kol a koloběžek před Halou. Uživatel je ve všech prostorách Haly povinen udržovat pořádek a čistotu.
 7. Uživatel Haly odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.
 8. Uživatel odpovídá za veškeré škody, poškození nebo ztráty věcí způsobené osobami, které jsou v prostorách Haly přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a na životě všech osob, které jsou přítomny v Hale v souvislosti s činností uživatele.
 9. Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení Haly v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.
 10. Za veškerou činnost na hrací ploše (hlavní hrací ploše i v zrcadlovém sále – dále souhrnně též „sportovní plocha“ nebo „hrací plocha“) odpovídá uživatel.
 11. S technickým vybavením (spouštění košů, osvětlení, ozvučení, topení apod.) může manipulovat pouze osoba pověřená správcem, která bude řádně proškolená.
 12. Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné branky a zábradlí na tribuně.
 13. Uživatel je povinen zajistit, aby branky v rámci hry umístěné na hrací ploše byly vždy zajištěny proti převrácení. Kontrola správného ukotvení branek na hrací ploše je odpovědností uživatele.
 14. Tribuny slouží při trénincích, výuce a cvičení pro uživatele hrací plochy a při soutěžích, utkáních, turnajích a dalších větších sportovních akcích také pro shromažďování diváků.
 15. Na tribunách a ochozech nelze provádět sportovní aktivity.
 16. Při tréninku odpovídá za pořádek, kázeň a poškození na tribunách, hrací ploše a v šatnách příslušný uživatel, potažmo trenér, cvičitel nebo vyučující. Při ostatních akcích pořadatel této akce. Stanovení pořadatelé odpovídají rovněž za provedení okamžitého a nutného úklidu po domluvě se správcem.
 17. Za kancelář, stálá pracoviště a další prostory nesou zodpovědnost osoby, kterým byly písemně (smluvně) tyto prostory přiděleny.
 18. Klíče od prostor uvedených v čl. 3 odst. 18 jsou uloženy u správce.
 19. Seznamy veškerých vypůjčených klíčů Haly jsou oproti podpisu konkrétních zodpovědných osob (zaměstnanci správce, hasiči, trenéři apod.) evidovány u správce. Tyto osoby tak svým podpisem berou na vědomí plnou zodpovědnost za konkrétní prostory a zařízení, a to i při vlastní nedbalosti či ztrátě svěřených klíčů se všemi možnými následky. Správce má právo mít kopii těchto klíčů.
 20. Správce si vyhrazuje právo při konání soutěží, utkáních, turnajů a dalších větších sportovních akcích rozdělit viditelným a zřetelným způsobem tribunu na divácké a hráčské sektory.
 21. Provozní doba Haly je zveřejněna u vstupních dveří Haly a na webových stránkách Haly. Provozní doba může být změněna pouze po předchozím odsouhlasení vlastníkem Haly.

Článek 4
Dodržování předpisů, správa sportovní Haly

Vlastníka Haly zastupuje ve všech záležitostech týkajících se správy Haly správce, který dohlíží na dodržování podmínek tohoto Provozního řádu, na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických. Dohlíží rovněž na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka Haly, na dodržování dobrých mravů, na řádné užívání Haly včetně jejího zařízení a vybavení. Zástupci vlastníka jsou oprávněni nevpustit či vykázat osoby porušující či nedodržující některé z těchto výše uvedených podmínek nebo předpisů nebo nerespektující pokyny těchto zástupců.

Článek 5
Podmínky vstupu do Haly a na sportovní plochu, bezpečnost

 1. Veřejnosti je přístup do Haly umožněn takto
  – v době konání soutěží, utkání, turnajů a dalších větších sportovních akcích je veřejnosti umožněn přístup do foyer, bufetu a dalších veřejně přístupných prostor nacházejících se ve 2. nadzemním podlaží (chodba, WC) a dále do diváckého sektoru tribun v 1. nadzemním podlaží, bude-li pro konkrétní akci vyčleněn; do ostatních prostor je veřejnosti vstup zakázán
  – v době konání tréninků cvičení a dalších volnočasových aktivit je veřejnosti umožněn přístup do bufetu a dalších veřejně přístupných prostor nacházejících se ve 2. nadzemním podlaží (chodba, WC); do foyer ve 2. nadzemním podlaží je veřejnosti umožněn přístup jen tehdy, souhlasí-li s tím trenér, vedoucí či cvičitel, který vede danou sportovní aktivitu; do ostatních prostor je veřejnsoti vstup zakázán;
  – v době školní výuky je veřejnosti vstup do prostorů Haly zakázán
  .
 2. Veřejnost je při pohybu v Hale povinna respektovat pravidla stanovená v tomto Provozním řádu, a to včetně pravidel vztahujících se k nošení jídla a pití v prostorách Haly.
 3. Pro zajištění bezpečnosti v Hale správce omezí počet osob tak, aby nebyla překročena kapacita Haly, a to i s přihlédnutím ke kapacitě tribun pro diváky.
 4. Na sportovní plochu je umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra, cvičitele, vyučujícího nebo pořadatele sportovní akce. Vždy se tak děje s vědomím správce.
 5. Na sportovní plochu je umožněn vstup pouze ve vhodné sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch, a to ani stíráním podešve (tmavé šmouhy) nebo poškrabáním (např. zadřenými kamínky ve spárách podešve). Za dodržování a pravidelnou kontrolu tohoto ustanovení plně zodpovídá uživatel, příp. vedoucí, trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel sportovní akce. Při zjištění porušení tohoto pokynu je povinen správce, uživatel, příp. vedoucí, trenér, vyučující nebo pořadatel takové osobě neumožnit vstup na sportovní plochu nebo ji ihned z užívání Haly vyloučit případně ve vážných případech celou akci zrušit. Při sportovních utkáních (turnajích) je za dodržení tohoto nařízení rovněž odpovědný hlavní pořadatel, a to za všechna zúčastněná družstva.
 6. Vstup na sportovní plochu Haly je uživatelům dále umožněn jen ve vhodném cvičebním (sportovním) oděvu neohrožujícím ostatní osoby ani zařízení nebo plochu Haly (např. bez kovových předmětů, cvočků, knoflíků apod., které pevně nedrží na oděvu).
 7. Za sportovní činnost na ploše je plně zodpovědný uživatel, potažmo trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel – jakákoliv činnost poškozující plochu nebo jinou část Haly je z užívání vyloučena.
 8. Za případnou veřejnou hudební produkci v Hale a dodržování autorského zákona (reprodukovaná hudba apod.) neodpovídá vlastník Haly ani správce, ale vždy uživatel Haly, který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.
 9. V případě úrazu nebo jiného ohrožení je nezbytné ošetření povinen provést trenér či jiná odpovědná osoba.
 10. Lékárnička je umístěna v prostoru ošetřovny a její použití je vždy nutno hlásit správci.
 11. Každý úraz musí být nahlášen správci, který je povinen dle potřeby přivolat lékaře.
 12. Každý úraz nebo zranění je správce povinen zapsat do knihy úrazů, kterou vede a spravuje.
 13. Uživatel není oprávněn pronajmout třetím osobám svůj vyhrazený čas na sportovištích bez souhlasu správce nebo vlastníka Haly.
 14. Umísťování jakýchkoliv reklam, bannerů či jiných reklamních předmětů je možné pouze se souhlasem vlastníka Haly. Vlastník Haly si vyhrazuje právo neschválit a odmítnout umístění reklamy v areálu Haly bez udání důvodů.

  Článek 6
  Zákazy a nařízení

  1. Na hrací plochu je zakázáno nosit jídlo, tekutiny a další nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit plochu nebo zařízení Haly. Zákaz dle věty první tohoto odstavce se nevztahuje na tekutiny pro hráče, sportovce, trenéry a rozhodčí, kteří jsou oprávněni mít tekutiny v uzavřených obalech (lahvích), a to v sektoru mimo hrací prostor (např. na lavičkách, tribunách). V případě sporu, zda se jedná o nevhodný předmět, rozhoduje správce. Při soutěžních utkáních odpovídají za provedení okamžitého úklidu stanovení a zřetelně označení pořadatelé.
  2. Do prostorů šaten platí zákaz vstupu s nápoji v kelímku.
  3. V celém objektu Haly platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, stejně jako zákaz vnášet do Haly hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové láhve či jiné i potenciálně nebezpečné věci. Zákaz kouření se vztahuje i na elektronické cigarety.
  4. Mimo nezbytnou nutnost užití (např. při velkém požáru, zemětřesení apod.) je zakázáno manipulovat s hasicími přístroji či používat označené únikové východy. Za nedodržení těchto ustanovení je správce, příp. vlastník Haly, oprávněn na viníkovi požadovat ihned na místě úhradu nutných nákladů na vyčištění nebo opravu povrchu hrací plochy nebo na opravu zařízení Haly, a to v minimální výši od 100,- Kč až do výše skutečně vzniklé škody.
  5. V šatnách Haly se doporučuje neponechávat cennosti (mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky atd.). Za případné ztráty či poškození nenese zodpovědnost správce ani vlastník Haly.
  6. Bez souhlasu správce jsou svévolné manipulace se sportovním vybavením (brankami, koši, sloupky, závěsnými sítěmi, mantinely atd.), osvětlením hrací plochy, světelnou tabulí, ozvučením, vytápěním, zabezpečovacím zařízením či vzduchotechnikou zakázány a přísluší pouze pověřeným osobám.
  7. Ve všech prostorách Haly platí povinnost vkládat do odpadkových košů plastové lahve zcela vylité a zmačkané.
  8. Po celou dobu užívání Haly platí zákaz vstupu do prostorů recepce, bufetu, „diváckých sektorů“ na tribuně a venkovních prostor ve sportovní obuvi bez opětného přezutí.
  9. Poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení Haly je třeba ihned zapsat do Provozní knihy Haly a ohlásit ve vrátnici nebo správci.
  10. Na hrací ploše platí zákaz posunování sportovního vybavení (branky, sloupky apod.). Takové předměty je povoleno pouze přenášet. To vše za vědomí správce.
  11. Ve všech prostorách Haly je přísný zákaz používání jakéhokoliv házenkářského vosku – lepidla pod pokutou 2000,- Kč; v případě porušení zákazu podle věty před středníkem se uživatel zavazuje pokutu uhradit správci. Povoleno je pouze používání samolepících míčů. Správce může namátkově provést kontrolu tohoto nařízení a toto porušení potrestat i vykázáním z Haly případně zrušením celé akce.

  Článek 7
  Tréninky, cvičení, výuka

  1. Vstup do prostor Haly je umožněn sportovcům dle sjednaného rozvrhu sportovních akcí, nejdříve však 30 minut před jejich zahájením, nebude-li se správcem dohodnuto jinak. Vstup do Haly je umožněn jen hlavním vchodem, toto pravidlo platí i pro diváky.
  2. Do prostorů šaten je uživateli umožněn vstup pouze v doprovodu s vedoucím družstva, trenérem, učitelem či pořadatelem akce (dále jen „zodpovědná osoba“). Klíče od prostorů šaten obdrží zodpovědná osoba před zahájením tréninku, cvičení apod. ve vrátnici, na vrátnici také po ukončení akce zodpovědná osoba klíč vrátí. Při vstupu do šatny provede důkladnou kontrolu, zda žádná z přístupných zařízení šatny nejsou poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost na recepci či správci.
  3. Zodpovědná osoba při změnách sportů zodpovídá za manipulaci se sportovním vybavením na hrací ploše (branky, sítě, sloupky atd.). Po ukončení činnosti je zodpovědná osoba povinna uložit sportovní vybavení na vymezené místo a zkontrolovat jeho počty, pokud není se správcem dohodnuto jinak.
  4. Bez souhlasu správce nelze přeznačkovat či jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch, lepit značky apod.
  5. Pokud zodpovědná osoba nezruší tréninky nebo výuku u ředitele správce v dostatečném předstihu, jsou sjednané hodiny účtovány dle následujících pravidel: do 24 hodin před sjednaným termínem v plném rozsahu a do 48 hodin ve výši 50 %. Zodpovědná osoba může zrušení tréninku nebo výuky učinit písemně nebo e-mailem zaslaným řediteli správce.
  6. Pro případ výjimečných akcí – prestižních soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či plánované údržby (provozní důvody) má ředitel správce právo tréninkové (cvičební) hodiny zrušit. O zrušení z tohoto důvodu jsou trenéři, cvičitelé apod. informováni minimálně 14 dní předem, a to osobně na jejich telefonní číslo nebo email, dále pak na webových stránkách Haly. Rovněž bude aktualizován rezervační systém.
  7. Ředitel správce má právo tréninkové (cvičební) hodiny zrušit dále v případě, že je pořadatel tréninku, cvičení, kroužku a jiné sportovní akce v prodlení s úhradou za užívání Haly; před zrušením je ředitel správce povinen pořadatele vyzvat e-mailem ke zjednání nápravy s tím, že pokud k zaplacení nedojde ani v náhradní lhůtě 10 pracovních dnů, je oprávněn tréninkové (cvičební) hodiny zrušit.

  Článek 8
  Soutěže, utkání, turnaje

  1. Vstup do Haly je možný 40 minut před zahájením sportovní akce, přičemž pořadatel může po dohodě se správcem dohodnout vstup i odlišně. Vstup do Haly je umožněn jen hlavním vchodem, nouzovými východy pouze za souhlasu správce. Klíče od šaten obdrží zodpovědná osoba, příp. hlavní pořadatel akce, v recepci Haly a stejně tak je i osobně odevzdávají zpět. Při vstupu do šatny provedou kontrolu, zda přístupná zařízení šatny nejsou poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost na recepci nebo správci.
  2. Pro případ výjimečných akcí – prestižních soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či plánované údržby (provozní důvody) má správce Haly právo turnaj, utkání nebo soutěž zrušit a nabídnout uspořádání akce v jiném termínu. O zrušení turnaje, utkání nebo soutěže má právo rozhodnout ředitel správce nebo vedení Města Lysá nad Labem. O zrušení z výše uvedených důvodů jsou trenéři, cvičitelé apod. informováni minimálně 45 dní předem, a to osobně nebo na jejich telefonní číslo či email, dále pak na webových stránkách Haly. Rovněž bude aktualizován rezervační systém.
  3. Ředitel správce má právo turnaj, utkání nebo soutěž zrušit dále v případě, že je pořadatel tréninku, utkání nebo soutěže v prodlení s úhradou za užívání Haly; před zrušením je ředitel správce povinen pořadatele vyzvat e-mailem ke zjednání nápravy s tím, že pokud k zaplacení nedojde ani v náhradní lhůtě 10 pracovních dnů, je oprávněn turnaj, utkání nebo soutěž zrušit.
  4. Pořadatel sportovní akce smí užívat pouze sjednané prostory Haly. Ve všech sjednaných prostorách je povinen zajistit organizátory nebo pořadatelskou službu.
  5. V případě potřeby lze pro pořádání soutěží využívat světelné tabule s časomírou a mikrofonem. Pro jejich ovládání správce uživatele seznámí s ovládáním světelných tabulí a mikrofonu. Pořadatel sportovní akce odpovídá za ztrátu či poškození ovládacího zařízení.
  6. Za správné používání světelné signalizace (časomíry) plně odpovídá pořadatel sportovní akce.
  7. Pokud pořadatel nezruší sportovní akci u ředitele správce v dostatečném předstihu, jsou sjednané hodiny účtovány dle následujících pravidel: do 5 dnů před sjednaným termínem v plném rozsahu, do 10 dnů ve výši 50 %, do 14 dnů ve výši 25 %.

  Článek 9
  Vyúčtování a úhrada

  1. Správce Haly u každého uživatele Haly eviduje
   – skutečně využité hodiny
   – hodiny objednané, které byly v souladu s článkem 7 a článkem 8 tohoto Provozního řádu zrušeny,
   – hodiny objednané, které nebyly v souladu s článkem 7 a článkem 8 tohoto Provozního řádu zrušeny.
   1. Cena za užívání prostor Haly se řídí ceníkem zveřejněným na webových stránkách Haly.
   2. Platba za užívání Haly může být provedena převodem na účet správce nebo v hotovosti.
   3. Dlouhodobí uživatelé Haly (tj. uživatelé, kteří Halu užívají pravidelně a mají zarezervovaný svůj čas po dobu několika měsíců) hradí platby za užívání Haly měsíčně na základě faktury vystavené správcem po skončení každého kalendářního měsíce. Splatnost faktury činí 14 kalendářních dnů. Ostatní uživatelé Haly hradí platbu za užívání Haly, nedohodnou-li se se správcem jinak, dle předem rezervovaných hodin v hotovosti před začátkem akce (cvičení, tréninku, kroužku, turnaje, soutěže či jiné sportovní aktivity), na níž mají rezervaci.
   4. Nebude-li platba za užívání Haly či její část uhrazena řádně a včas, je správce oprávněn požadovat po uživateli úhradu zákonného úroku z prodlení.
   5. Bude-li uživatel Haly v prodlení s úhradou platby za užívání Haly či její části více jak 30 kalendářních dnů, je správce oprávněn vyřadit uživatele z rezervačního systému a nadále uživateli prostory Haly neposkytnout.
   6. Před akceptací objednávky učiněné prostřednictvím rezervačního systému nebo e-mailu adresovaného správci a/nebo před uzavřením smlouvy o nájmu sportovního areálu může ředitel správce požadovat na uživateli zálohu až do výše 50 % z celkové částky objednaných hodin. Správce je oprávněn použít zálohu či její poměrnou část k úhradě storno poplatků podle článku 7 nebo článku 8 tohoto Provozního řádu.

    Článek 10
    Všeobecná ustanovení

    1. Za provoz Haly odpovídá správce. Správce má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto Provozním řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření.
    2. Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele Haly.
    3. Při užívání prostor Haly platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.p
    4. Ceny užívání Haly jsou stanoveny ceníkem sazeb.

    Článek 11
    Důležitá telefonní čísla a e-mailové adresy

    150 = Hasiči
    155 = zdravotní záchranná služba
    158 = Policie ČR
    156 = Městská policie
    736 691 517 = ředitel Haly
    rezervace@svclysa.cz = e-mailová adresa pro rezervace a zrušení rezervace prostoru Haly.

    Článek 12
    Závěrečná ustanovení

    1. Tento provozní řád vstupuje v platnost a účinnost dne 02.10.2023.
    2. Provozní řád byl projednán a odsouhlasen Radou města Lysá nad Labem dne 02.10.2023.
    Adresa:  Komenského 2162, 289 22 Lysá nad Labem
    Správce haly: +420 604 225 592
    info@svclysa.cz
    Rezervace haly: +420 736 691 517
      info@svclysa.cz
    Účet SVČ: 260262496/0600

    Vstup pro veřejnost – v 1. patře objektu, směrem od sportovního areálu s atletickou dráhou

    Vstup pro osoby s tělesným omezením – vstup od parkoviště, nutné zazvonit na správce