Sportovní areál V Aleji

Víceúčelový sportovní areál V Aleji je umístěný v těsné blízkosti Základní školy J.A. Komenského a Sportovní haly V Aleji

Víceúčelový sportovní areál V Aleji je umístěný v těsné blízkosti Základní školy J.A. Komenského a Sportovní haly V Aleji.

V areálu se nachází:

  • ovál se čtyřmi běžeckými dráhami
  • dvě hřiště s využitím pro tenis, nohejbal, basketbal
  • malé hřiště s využitím pro fotbal
  • sportoviště pro skok do dálky a hod koulí
  • cvičební stroje v rámci venkovní posilovny.

Areál je osvětlený, jsou zde k dispozici místa k sezení, šatny a zázemí s toaletami.

Pro nekomerční účely není užívání areálu zpoplatněno.

V případě užívání areálu či jeho části pro komerční účely (zpoplatněné cvičení s dětmi, zpoplatněné cvičení s dospělými, příměstské tábory apod.) kontaktujte Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Provozní a návštěvní řád

Veřejného víceúčelového sportovního areálu u ZŠ J.A.Komenského v Lysé nad Labem

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto provozním a návštěvním řádem, včetně přílohy, a dodržovat jeho ustanovení.

I.
Využívání víceúčelového sportovního areálu

 1. Veřejný víceúčelový sportovní areál je majetkem Města Lysé nad Labem, které je také zároveň jeho provozovatelem.
 2. Víceúčelový sportovní areál zahrnuje : sportovní multifunkční hřiště, atletickou dráhu, technické sektory, skate park a víceúčelové hřiště.
 3. Sportovní multifunkční hřiště a víceúčelové hřiště jsou určeny k provozování atletiky, míčových her a cvičení. Na umělém trávníku malá kopaná, na víceúčelových hřištích tenis, basketbal, nohejbal a volejbal. Sportovní běžecká dráha je určena výhradně pro běžecké disciplíny včetně požárního sportu, technické sektory pro vrh koulí a skok do dálky. Skate park je určen pro jízdu na kolečkových a in line bruslích a na skateboardech.
 4. Součástí areálu jsou provozní objekty, ve kterých jsou umístěny šatny, umývárny, WC a technické zázemí.
 5. Hřiště mohou být v případě potřeby osvětleny venkovním stožárovým osvětlením.
 6. Hřiště a provozní objekty jsou určeny pro veřejnost a mohou být na základě dohody v určitých hodinách vyčleněny pro školské, sportovní a společenské zařízení a organizace.

II.
Správa hřiště

 1. Celý areál spravuje Město Lysá nad Labem prostřednictvím svých zaměstnanců – správců areálu.
 2. Správce zajišťuje pravidelnou údržbu zeleně a hrací plochy po delší době provozu, včetně zajištění jednorázového vyčištění a dopískování umělého trávníku. Dále otevírá a zavírá areál, zapůjčuje sportovní vybavení (sloupky, sítě, míče apod.) a provádí pravidelnou drobnou údržbu a běžnou údržbu zeleně (např. zalévání trávníků a keřů, sekání ). Zodpovídá za svěřený majetek ( mobilní vybavení ).
 3. Správce dohlíží na dodržování pořádku a Provozního a návštěvního řádu pro návštěvníky areálu. Správce je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují Provozní a návštěvní řád pro návštěvníky.
 4. Provozovatel neručí za odložené věci v areálu. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportovišť.
 5. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.
 6. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu.
 7. Správce přijímá objednávky na rezervace hřišť a vede knihu jejich evidence. Na hřiště je nutno nastoupit v dohodnutý čas, jinak bude hřiště dáno k dispozici jinému.
 8. Údržba a provoz hřiště se bude řídit Návodem, který předal dodavatel stavby.
 9. V případě nepříznivého počasí bude areál uzavřen. O uzavření areálu rozhodne správce.

III.
Provozní doba

 1. Víceúčelový sportovní areál bude otevřen: CELOROČNĚ 8.00 hod. – 20.45 hod.
  Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodů předem domluvených akcí školských, sportovních a společenských zařízení a organizací popř. skupiny občanů
 2. Zdržovat se v areálu hřiště mimo provozní dobu je zakázáno.

  IV.
  Poplatky za užívání hřišť a vybavení

  1. Užívání hřišť včetně zabudovaného vybavení je pro veřejnost, školy a školská zařízení, zájmové organizace a kluby zdarma.
  2. V provozním objektu je pro návštěvníky areálu volně přístupné WC. Šatny a umývárny mohou být návštěvníky areálu využívány na požádání správce, který je odemkne a po použití zamkne.
  3. Hrací doba na hřišti, v době určené pro veřejnost, je 60 minut. V případě dalšího zájemce je třeba hřiště uvolnit.

  V.
  Závěr

  1. Provozní pokyny pro veřejnost (příloha č. 1) budou umístěny u vstupu na hřiště.
  2. Provozní a návštěvní řád veřejného víceúčelového sportovního areálu ze dne 13.8.2013, který byl schválen usnesením Rady města Lysá nad Labem č. 485 ze dne 13.8.2013.
  3. Provozní a návštěvní řád nabývá platnosti dnem schválení Radou města Lysá nad Labem.

  Příloha č. 1 = Provozní pokyny pro návštěvníky Veřejného víceúčelového sportovního areálu u ZŠ J.A.Komenského v Lysé nad Labem

  1. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé (návštěvníci) veřejného víceúčelového sportovního areálu povinni respektovat Provozní a návštěvní řád a uposlechnout pokynů osob určených provozovatelem, tj. správcem areálu a dozorujících osob.
  2. Uživatelem (návštěvníkem) se stává každý, kdo vstupuje do sportovního areálu.
  3. Správce hřišť dohlíží na udržování pořádku a Provozního a návštěvního řádu, přijímá objednávky na rezervace a zapůjčuje sportovní vybavení.
  4. Vstup do areálu je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v areálu mimo provozní dobu je zakázáno.
  5. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli areálu.
  6. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel neodpovídá.
  7. Provozovatel nedoporučuje používat hřiště v době, kdy je na něm přítomna voda. Povrch je kluzký a mohlo by dojít k úrazu.
  8. Provozovatel neručí za odložené věci a peníze návštěvníků.
  9. Do areálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností, návštěvník je rovněž povinen si vnesené věci odnést.
  10. Veškeré zařízení a plochy areálu musí uživatel užívat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny. Počet hráčů na hřišti může být správcem omezen s ohledem na bezpečnost a slušné chování.
  11. Vstup na víceúčelová hřiště je povolen jen za těchto podmínek:
  • vždy v očištěné sportovní obuvi určené pro jednotlivé povrchy hřiště
  • vhodná obuv pro vstup na jednotlivá sportoviště je specifikována následovně:

  – Sportovní běžecká dráha:  

  – tretry s kovovým hřebem 4-6mm; halová obuv

  – Víceúčelová hřiště:

  – halová obuv

  – Hřiště na malou kopanou:

  – fotbalové kopačky 12-14 kolíkové,

  – standardní 45-60 minikolíkové,

  – standardní ploškové kopačky /bez špuntů/

  – standardní 6 kolíkové = kopačky s plastovými špunty,

  – Skate park:

  – kolečkové brusle, in line brusle, skateboard

  • zakazuje se v prostorách areálu hřišť využívání obuvi s hliníkovými hroty, obuv na vysokém podpatku, znečištěná obuv; obuv roztrhaná, obuv nevhodná pro sport, obuv s černou podrážkou a obuv s hřeby /hřebové kopačky/
  • zakazuje se na sportovní běžecké dráze využívání kopaček jakékoliv konstrukce podrážky – mimo přechod z fotbalového hřiště do provozní budovy apod.
  • je zakázáno vstupovat při použití treter na jiné povrchy hřiště než určené pro tento druh obuvi
  1. V areálu hřiště je přísně zakázáno:

  • kouření a manipulace s otevřeným ohněm, skleněnými lahvemi
  • požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či toxických prostředků
  • jízda na kole, motorkách, používání kolečkových bruslí, skateboardů, koloběžek a kočárků mimo vyhrazené sportoviště určené pro tento sport apod.
  • vodění psů, koček a jiných zvířat do areálu
  • používat žvýkačky a pít slazené nápoje (např. Coca-Cola)
  • věšet se na ochranné sítě, sítě na volejbal, nohejbal a branky
  • ničit zeleň a venkovní inventář sportovního areálu
  • přemisťování volného inventáře areálu
  • je zakázán vstup podnapilým osobám
  • dále je zakázána neoprávněná manipulace s příslušenstvím hřiště a poškozování vybavení i hřiště samotného a provozní budovy včetně popisování, polepování nebo pomalovávání zařízení
  • vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
  • vnášet neskladné či objemné předměty
  • vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha)
  • házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochy či do prostor pro návštěvníky
  • pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající sportovní akce bez povolení pořádající organizace
  • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
  1. Při konání všech sportovních a kulturních akcí pořádaných zájmovými organizacemi, školami či školskými zařízeními, přebírá dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto provozního a návštěvního řádu, pořadatelská služba dané organizace.

  2. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení.

  3. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu dané akce.

  4. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.

  5. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce).

  6. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník správcem, pořadatelskou službou nebo jinými odpovědnými osobami z areálu vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.

  7. Hrací doba na hřišti, v době určené pro veřejnost, je 60 minut. V případě dalšího zájemce je třeba hřiště uvolnit a vybavení vrátit.

  8. V provozním objektu je pro návštěvníky areálu volně přístupné WC. Šatny a umývárny mohou být návštěvníky areálu využívány na požádání správce, který je otevře a po použití zamkne.

  9. Tyto Provozní pokyny pro návštěvníky tvoří přílohu č. 1 Provozního a návštěvního řádu veřejného víceúčelového sportovního areálu a nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení radou města, tj. dnem 13.8.2013, usnesením rady města č.485 ze dne 13.8.2013.

  V naléhavých případech volejte telefonicky:

  Evropské číslo tísňového volání   

  112

  Záchranná služba

  155

  Policie

  158

  Městská policie

  156

  Hasiči

  150

  Správce hřiště 604 225 592

  Provozovatel a majitel:

  Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem 325 510 211

  Přísný zákaz vstupu s kočárky a odrážedly na běžeckou dráhu

  Adresa:  Komenského ulice, Lysá nad Labem, naproti ZŠ J.A.Komenského
  Správce areálu: +420 604 225 592
  info@svclysa.cz
  Rezervace areálu: +420 604 225 592
    info@svclysa.cz

  Vstup pro veřejnost a pro školy – z ulice Ke Skále